Tăng Tử nói:

–  Mỗi ngày tôi tự xét ba việc:

  • Làm việc cho ai, có hết lòng không?
  • Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không?
  • Thầy dạy cho điều gì, có học tập không?

Lời người xưa có câu đúng có câu sai. Những nó vẫn thể hiện được trí tuệ của tổ tiên.

Write A Comment