Category

Blog

Category

Con V thường khoe nhà tao có nhiều đất. Tôi lại thường khoe ngược lại nhà tao chỉ nhiều súng. Rồi có ngày tao cũng qua lấy hết đất của mày. Tưởng tượng bạn ăn rồi chỉ buôn đất để làm giàu. Rồi một ngày tôi qua nhà bạn cướp đất. Bạn lấy đất chọi tôi chăng? Bản năng của muôn loài là sinh tồn. Luôn cố gắng để thế hệ sau sống tốt hơn. Nhưng dường như nhiều người quên mất rằng. Con người có một năng lực mà tôi chưa thấy có ở loài nào. Đó là tầm nhìn xa. Giả là con sư tử – chúa sơn lâm. Nó làm hết những gì nó có thể làm tốt nhất. Săn mồi – nuôi con – bảo vệ con – giúp con cái nó trưởng thành để thành chúa sơn lâm đời F2. Nhưng dù thế, F2 hay…